Projektets syfte mål, bakgrund och planering.

Av många olika anledningar står allt fler ungdomar utanför föreningslivet.  Personer från föreningsaktiva familjer är ofta mer aktiva i samhällsfrågor än de som inte har med sig en sådan tradition hemifrån.  Många ungdomar upplever att de inte har makt över sin situation, de känner sig hopplöshet inför framtiden vilket kan innebära allvarliga konsekvenser för såväl den unge som samhället i stort. Vi tycker att det går att bryta dessa tankar genom föreningslivet.  Utifrån vår erfarenhet från de två åren vi ägnade oss i projektet Future For Life uppmärksammade vi att många ungdomar är potentielle och besitter kunskaper och tankar som kan omvandlas till nytta. Samtidigt har vi uppmärksammat att mer parten av dessa ungdomar saknar nätverk som skulle öka deras möjlighet att få meningsfull sysselsättning.  Majoriteten av de som har varit med och deltagit kontinuerligt i projektets aktiviteter lyckats och har nu antingen börjat en önskat yrkesutbildning eller hittat jobb. Det övergripande målet med projektet är att engagera ungdomar i stadsområden Öster, Söder och Innerstaden i Malmö samt Eslövs Kommun i samhällsfrågor. Projektet med start juni 2016 kommer pågår ett år, tanken är att flera ungdomar från dessa områden organiserar sig inom föreningslivet och därmed får inflytande över samhällslivet. Syftet med projektet är att genom detta projekt skapa bättre förutsättningar och möjligheter för ungdomarna så att de ska a delta i och få stöd från samhället i högre utsträckning än idag. Projektet vänder sig till ungdomar som står utanför föreningslivet som bor i Stadsdelen Öster, Söder och Innerstaden i Malmö samt Eslövs Kommun. Målet är att utforma projektets aktiviteter utifrån målgruppens behov och situation samt skapa samverkansallianser mellan alla de aktörer som har, eller vill ta, ansvar för målgruppen.  Tre ungdomsmentorer som varit med projektet förra året och jobbat journalistisk metoden har utbildats genom Internationella Kvinnoföreningen om EBO, Familjehem och Jourhem i syfte att ge ett samlat stöd till såväl den unge som familjen denne bor hos för att underlätta den unges vardag. Projektets grundläggande fundament är att öka motivationen hos ungdomar med utländsk bakgrund att vara aktiva i samhället samt öppna dörrar för dem för att kunna förverkliga sina drömmar. Lika viktigt är att se till att ungdomarna får bättre framtidstro, lära sig bilda ett kontaktnätverk och på så sätt påverka ungdomarnas livsvillkor och hur de upplever sin situation vad gäller organisering, utveckling och karriär. Målgruppen har varit med i planeringen och kommer att ha en stark roll under projektets gång. Under projektets förberedelse har såväl de gamla ungdomar, som var med projektet i förra året,  som de nya som kommer att ingå i detta år samlades in tillsammans med projektledaren . En arbetsgrupp byggdes i syfte att dels sammanställa ett schema som ska omfatta i hela projektet men också för att matcha ungdomarna i grupper genom att inkludera ungdomarnas idéer och åsikter i projektet. Fem ungdomsmentorer valdes som ska arbeta direkt med målgruppen. Under projektets gång kommer aktiviteterna liksom utvärderingarna sker utifrån ungdomarnas direkta medverkan.  Ungdomarna kommer att delta aktiviteterna, medverka i schemaläggningen och aktivitetsplaneringen och delta informationsspridningen via sociala medier. Varje grupp, som leds av en ungdomsmentor, ska ha en sekreterare som antecknar dagordning, protokoll och vilka aktiviteter man har gjort. Dessa aktiviteter, dvs varje grupps anteckningar, kommer att presenteras månadsvis och sedan sammanställas i form av rapport för att presentera i de träffar  och möten som projektledaren kommer att ha med samverkansparterna.

Målgruppen har varit med planeringen och kommer att ha en stark roll under projektets gång. Under projektets förberedelse har såväl de gamla ungdomar, som var med projektet i förra året,  som de nya som kommer att ingå i detta år samlades in tillsammans med projektledaren . En arbetsgrupp byggdes i syfte att dels sammanställa ett schema som ska omfatta i hela projektet men också för att matcha ungdomarna i grupper genom att inkludera ungdomarnas idéer och åsikter i projektet. Fem ungdomsmentorer valdes som ska arbeta direkt med målgruppen. Under projektets gång kommer aktiviteterna liksom utvärderingarna sker utifrån ungdomarnas direkta medverkan.  Ungdomarna kommer att delta aktiviteterna, medverka i schemaläggningen och aktivitetsplaneringen och delta informationsspridningen via sociala medier. Varje grupp, som leds av en ungdomsmentor, ska ha en sekreterare som antecknar dagordning, protokoll och vilka aktiviteter man har gjort. Dessa aktiviteter, dvs varje grupps anteckningar, kommer att presenteras månadsvis och sedan sammanställas i form av rapport för att presentera i de träffar  och möten som projektledaren kommer att ha med samverkansparterna.