Projektet Läslust

Projektet Läslust genom läsning och Lek – Somaliland förening i Malmö.
Sammanfattning:
Vi vill inom projektet Läslust genom Läsning och Lek förstärka barns läs – och
språkfärdighet genom att öka deras läslust. Vi vill också medverka till att barnen
deltar i fler fysiska aktiviteter. Syftet med projektet är att förstärka barn- och
ungdomars läs – och språkfärdighet genom att öka deras läslust samt att
genom konkret påverkansarbete riktat mot föräldrarna bygga upp en
värdegrund där barn och unga läser mycket hemma och på fritiden.
Målet med projektet är att öka läslusten hos barn huvudsakligen i åldrarna 6 till
11 år och på så sätt stärka deras läs- och skrivkunnighet i framtiden. Målet är
också att kombinera hälsofrämjande och roliga aktiviteter med läsningen med
jämställdhet och demokrati i fokus. Målgruppen är barn i Förskoleklass till
Årskurs 3 (F-3), dvs huvudsakligen i åldrarna 6 till 11 år med eller utan
funktionsnedsättning i Malmös invandrartäta områden. Målgruppens
föräldrar/närstående kommer att ingå i projektet som sekundär målgrupp.
Metod: Pedagogiska metoder för barnens läslust och läsförmåga kommer att
inhämtas från skolan och biblioteket.

Projektet erbjuder anpassade lek- och
fritidsaktiviteter till barn och unga för att också främja deras fysiska hälsa i
samband med lärandet. Varje aktivitet som är planerad i projektet är tydligt
kopplat till de mål som projektet vill uppnå. Det är en kombination av olika
aktiviteter som ingår i projektet. Genom en kombination av biblioteksbesök,
läsaktiviteter, högläsningsstunder mm stärks barnen i sin läslust och sitt läsande.
Detta kombineras med andra aktiviteter där barnen möter barn från andra delar av
Malmö. Fritids- och friluftsaktiviteter ingår också.
En annan viktig del är föräldrautbildning som innebär att föräldrarna kan stötta sina
barn på ett bättre sätt i deras läsande. Metoderna dokumenteras och en metodbok
produceras. Spridning av resultat via websida och sociala medier men också via ett
slutseminarium och på annat sätt.

 

 

Logotyp för projekt - Allmänna arvsfonden